Hypotekarisk pant (även kallad hypotek) är en form av pant där det pantsatta objektet inte överlämnas till panthavaren (långivaren). När man till exempel använder en bostadsrätt eller fastighet som pant för ett lån vore det ju mycket opraktiskt om långivaren skulle ha bostaden i sin besittning ända tills lånet är avbetalt. Nedan kommer jag ge en grundläggande introduktion till hypotekslån. Klicka här om du vill läsa en mer ingående guide.

Pantbrev

pantbrevFör ett hypotekslån där en fastighet är pantsatt som säkerhet för lånet används pantbrev. Förr i tiden var pantbreven fysiska dokument som överlämnades till långivaren, som fick ha ett eller flera pantbrev i sin besittning under lånetiden som bevis på att fastigheten var satt som säkerhet för lånet.

Nu för tiden används istället så kallade datapantbrev för fastigheter i Sverige, vilket innebär att man inte överlämnar några fysiska pantbrev till långivaren utan istället registrerar panten hos Lantmäteriet. Det var under 1990-talet som pantbrevssystemet datoriserades i Sverige. Om man har gamla fysiska pantbrev kan man vända sig till Lantmäteriet för att konvertera dem till datapantbrev.

Pantbrevssystemet (PBS) hos Lantmäteriet består av ett pantbrevsregister och ett handläggningssystem. Samtliga större svenska banker och kreditinstitut som erbjuder hypotekslån med fastigheter som säkerhet är anslutna till Pantbrevssystemet, liksom de större fastighetsbolagen och försäkringsbolagen. Även Kronofogdemyndigheten är ansluten till PBS. Banker, kreditinstitut och andra ingivare tilldelas ingivarnummer från Lantmäteriet för att underlätta hanteringen av inteckningar och göra processen säkrare.

I skrivande stund finns det 11,9 miljoner datapantbrev registrerade i Pantbrevssystemet. Den totala mängden inteckningar uppgår till 12,8 miljoner men då ingår även inteckningar gjorda på 0,9 miljoner fysiska pantbrev. Datapantbrev och fysiska pantbrev utgör sammanslaget säkerhet för krediter vars värde uppgår till motsvarande 4,7 biljoner svenska kronor. Det finns inte längre något krav på att inteckningarna ska ske i svenska kronor utan inteckningar utländsk valuta är tillåtet. Har man inkomster i utländsk valuta kan det kännas säkrare att ha sitt lån i samma valuta, så att inte svängningar i växelkursen riskerar att göra att man får svårt att betala av på sitt lån i enlighet med betalningsplanen. Det är dock förhållandevis få låntagare som har utnyttjat den här möjligheten; i skrivande stund finns det 325 fastighetsinteckningar i utländsk valuta registrerade hos Lantmäteriet.

Information om min fastighet i PBS

Informationen i Pantbrevssystemet (PBS) är inte offentlig information, och innehållet i Pantbrevsregistret är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §.

Om du är fastighetsägare eller tomträttshavare har du rätt att på begäran få ett registerutdrag som visar vilka datapantbrev som är registrerade på fastigheten/tomträtten och vem som är innehavare av datapantbreven. Du beställer ett registerutdrag genom att fylla i blanketten för utdrag ur Pantbrevsregistret (den finns att hämta hos Lantmäteriet) och skicka in den till Lantmäteriet. Registerutdraget skickas till dig kostnadsfritt.